!
0000296

ΙΟΥΔΑΙΟΕΒΡΑΪΣΜΟΣ ΤΟΜΟΣ Γ΄

Συμφορά της ανθρωπότητας 

Κώστας Ν. Μπαρμπής

«Οι Εβραίοι είναι ένας λαός αμαθής και βάρβαρος, που επί πολλούς αιώνες έχει συνενώσει την αισχρότερη μορφή φιλαργυρίας και την απεχθέστερη δεισιδαιμονία με το άσβεστο μίσος του για όλους τους άλλους λαούς, οι οποίοι τους ανέχονται και τους πλουτίζουν».

Voltaire (Dictionnaire Philosophique)

 «Η κυβέρνηση δε δικαιούται να παρακολουθεί αδιάφορη να κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα στη Γαλλία ένα καταφρονημένο έθνος. Θα ήταν απογοητευτικό, αν η χώρα μας έπαυε να υπάρχει εξαιτίας της διακυβέρνησης αυτών των ανθρώπων κατώτερης στάθμης. Οι Εβραίοι είναι οι αρχιληστές της σύγχρονης εποχής και απομυζητές  της ανθρωπότητας…».

Ναπολέων Βοναπάρτης(στο Conseil d  Etat)

«Ο ιουδαϊσμός δεν είναι υπό καμμία έννοια θρησκεία. Είναι συμφορά!».

Ερρίκος Χάϊνε

 Σελίδες: 374, Διάσταση: 14Χ21

:   kg
0000292

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΑΠΕΖΙΤΕΣ ΧΡΕΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΑΟ

Σέλντον Εμρά

«Ενώ καυχόμαστε για τα ευγενή μας κατορθώματα, αποκρύπτουμε προσεκτικά το γεγονός πως με ένα άδικο νομισματικό σύστημα έχουμε διαδώσει σε όλο το έθνος ένα σύστημα καταπίεσης που μολονότι είναι πιο εξευγενισμένο, δεν είναι λιγότερο απάνθρωπο από το παλαιό σύστημα της δουλείας». Οράτιος Γκρίλυ

 

Σελίδες: 80, Διάσταση: 14Χ21

:   kg
0000156

ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΣ

 Γεωργίου Αϋφαντή

Όσοι μελετήσουν το παρόν θα τους χρησιμεύση ως οδηγός και θα τους βοηθήση να αποφύγουν τις ανθρωποπαγίδες των εξουσιαστών, τις οποίες στήνουν με περισσή τέχνη οι λασποπατέρες και εργατοπατέρες αγωνισταί των «ανθρωπίνων δι-καιωμάτων», του Νεοβαρβαρισμού, των κουκου-λοφόρων, των νεοκουλτουριάρηδων, θα αντιλη-φθούν ότι οι αγώνες των στηρίζουν τα συμφέ-ροντα των Τραπεζιτών-εξουσιαστών-βολευτών της Νέας Τάξης και όχι του λαού…

Ενημερωθήτε -  Αφυπνιστήτε!  

 

 Διάσταση: 17Χ24,  Σελίδες: 572

:   kg
0000172

Ο ΒΩΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΠΙΔΟΣ

Γεωργίου Αϋφαντή

Ο σωστά πληροφοριμένος άνθρωπος δύναται να αυτοπροστατευθή και να σωθή από την επερχό-μενην λαίλαπα. Ο απληροφόρητος είναι τυφλός και τον οδηγούν οι εξουσιασταί…

Ενώ ο παραπληροφορημένος εύκολα εγκλη-ματεί, είναι όργανον στα χέρια των εξουσιαστών δια την σφαγήν των αντιπάλων των και των ορθοφρονούντων. Το Παρόν μας ενημερώνει δια το τι είναι Ελλάδα, ποιοι και πώς την εκμε-ταλλεύονται, τι είναι ήθος αρετή, πίστις, Θεός. Τι γνώριζε ο Ορφεύς, πώς το μέλλον της ανθ-ρωπότητας θα γίνη πιο μαύρο από την πίσσα, εάν δεν αντιδράσουμε τάχιστα. Προτάσεις δια την σωτηρίαν της ανθρωπότητος από την επε-ρχομένη καταστροφή από τους αδηφάγους.

 

 

Διάσταση: 17Χ24, Σελίδες: 478

:   kg
0000157

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΤΟ ΘΑΥΜΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Α. Αντωνάκου - Κ. Δ. Σπίνου

 

Μία σημαντική πνευματική εργασία που εξε­τά­ζει ιστορι­κά και φιλολογικά το θέμα της Ελευ­θε­ρίας του Λόγου. Ανα­λύονται οι ιδιαίτερες απο­χρώ­σεις που παίρνουν στους διάφορους συγ­γραφείς λέ­ξεις που σημαίνουν ελευθερία λόγου αλλά και η έν­νοια της Δημοκρατίας και η σχέση της με αυτήν.

 

 

Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 256

:   kg
0000170

ΚΑΤΑ ΜΟΝΟΤΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΚΤΟΝΩΝ

Ιωάννης Τσέγκου

Ένα βιβλίο έρευνας για την αξία του πολυτονικού συστήματος στην ψυχολογία του κάθε ανθρώπου.  

 

Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 216

:   kg
0000169

ΚΑΙ ΔΙΗΓΩΝΤΑΣ ΤΑ ΝΑ ΚΛΑΙΣ

Νικόλαος  Μούτσης

Ανατύπωση ενός μοναδικού, ίσως, βι­βλίου, όπου ο συγ­γρα­φεύς εξιστορεί τις δραματικές ώρες που έζησε κάτω από την εγκληματική δράση των κομμουνιστών της περιόδου του 1940.

 

 Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 90

:   kg
0000108

ΒΙΒΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΣΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΙΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

ΕΠΑΝΑ­ΠΑΤΡΙ­ΣΘΕΝΤΩΝ

ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΕΤΑΣΜΑΤΟΣ

Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων ανα­φερόμενα σε εθνοπροδοσίες και ψευ­δο­λογίες του Κ.Κ.Ε. για τα μεγάλα εθνικά θέματα.

 

Διάσταση: 21Χ28, Σελίδες: 150

:   kg
0000107

ΚΑΤΗΓΟΡΩ ΤΟ ΚΚΕ

Γεώργιος Π. Κανελλάκης

Ανατύπωση ενός μοναδικού, ίσως, βιβλίου, όπου ο συγγραφεύς κατόρθωσε να παγιδεύσει τους σλαβοπροδότας και να τους κάνει να βάλουν υπογραφή υπό κάθε άτιμον έγκλημά των.

 

Διάσταση: 17Χ24, Σελίδες: 160

:   kg
0000106

ΕΘΝΟΠΡΟΔΟΣΙΑΙ ΚΑΙ ΨΕΥΔΟΛΟΓΙΑΙ ΤΟΥ Κ.Κ.Ε.

Ανδρέας Ι. Παυλόπουλος 

Συγκέντρωση αποδεικτικών στοιχείων που αφορούν τις εθνοπροδοσίες και ψευδολογίες του Κ.Κ.Ε. για τα μεγάλα εθνικά θέματα.

 

Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 205

:   kg
0000104

ΤΟ ΜΕΓΑ ΑΛΦΑΒΗΤΑΡΙΟΝ

Μιχαήλ Παπά Γεωργίου

Ανατύπωση του πρώτου ελληνικού αλ­­φαβη­τα­ρίου.Τυ­πώ­θηκε το 1771 όταν επί τουρκο­κρα­τίας όλα “τάσκιαζ’ η φοβέρα και τα πλά­­κων’ η σκλα­­­βιά”. Οι κλη­­ρι­­­κοί με­­ταλαμβάδευσαν τις ελ­λη­νο­­­χρι­­στια­­νικές αξίες και παραδόσεις στους υπο­δου­λωμένους Ελληνοπαίδες. Τους δίδασκαν “τι είχαν... τι έχουν... και τι τους πρέπει...”. Το Μέγα Αλφα­βητάριον του Μιχαήλ-παπά Γεω-ργίου είναι ένα συλ­λεκτικό βιβλίο πολιτισμού και ιστορίας του Ελληνισμού.

 

Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 96

:   kg
0000105

KΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΛΑΣΚΑΡΕΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ

Kωνσταντίνου Λασκάρεως

Ανατύπωση του πρώτου ελληνικού βιβλίου. Τυ­πώ­θηκε το 1476 από τον Κωνσταντίνο Λάσκαρη την επο­χή του Μεδιολάνου και αφορά την γραμματική της ελ­λη­νι­κής γλώσσης.

 

Διάσταση: 14Χ21, Σελίδες: 168

 

 

 

:   kg