Γλώσσα - Επιστήμες
!
0000159

ΕΝΕΡΓΕΙΑ. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΕΞΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ!

Χρήστος Ρίζος

Πλέουμε μέσα σε έναν ωκεανό ατελείωτης και αστείρευτης ενέργειας και το μέγα ζητούμενο είναι πώς να την διαχωρίσουμε και να την εκμεταλλευτούμε προς όφελός μας.

Το βιβλίο αυτό περιέχει μεθόδους, συνταγές και διαδικασίες, εφαρμόσιμες σε οικιακή κλίμακα, ώστε να οδηγηθείτε σε μερική ή ολική ενεργει-ακή αυτάρκεια και να αποδεσμευτείτε από οποια-δήποτε εξάρτηση και κυβερνητική φορολογική εκμετάλλευση, σε ένα από τα πιο αυτονόητα και απαραίτητα κοινωνικά αγαθά, την ενέργεια.  

 

Σελίδες: 312, Διάσταση: 14Χ21

:   kg
000012

ΚΛΙΜΑ-ΦΥΣΙΚΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ Ή ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΧΕΙΡΑΓΩΓΗΣΗ;

Χρήστος Ρίζος

Το νέο πεδίο ενός αόρατου πολέμου;

Ο έλεγχος των καιρικών συνθηκών είναι ένα παλιό όνειρο. Πάντα ο άνθρωπος επιθυμούσε ν’ αποκτήσει την ικανότητα να τις επηρεάζει.

Το παγκόσμιο κλίμα, σήμερα, έχει μετατραπεί σε ένα πεδίο ανελέητου πολέμου. Το 2025, σε μεγάλες περιοχές του πλανήτη δεν θα υφίστανται πλέον φυσικές κλιματολογικές συνθήκες, αλλά ελεγχόμενες

 

Σελίδες: 520, Διάσταση: 17Χ24

:   kg
000094

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ (ΤΟΜΟΣ Α΄)

Αντωνίου Αντωνάκου

Μία προσπάθεια προσεγγίσεως και εκμαθήσεως της μητρός των γλωσσών του κόσμου, της Ελ­λη­νικής, δια της ετυμολογίας. Το σύνολο των εγκυροτέρων Ετυμολογικών λεξικών της Ελ­λη­νι­κής γλώσσης επι­στρα­τεύεται για την γνώση και την αιτιο­λόγηση της σχέσεως σημαίνοντος και σημαι­νόμε­νου στις λέξεις.

Εξετάζονται κείμενα σπουδαιοτάτης σημασίας, αναλύονται δε φαινόμενα γραμ­μα­τικής και συντακτικού, συνο­δευόμενα από πλή­θος ασκήσεων και σταυρολέξεων, που βοη­θούν τα παιδιά μας να έχουν μία ευ­χάριστη και δημιουργική επαφή με την γλώσσα των προ-γόνων μας και την αδιάσπαστη συνέχειά της.

 

Σελίδες: 214, Διάσταση: 17Χ24

:   kg
000095

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ (ΤΟΜΟΣ Β΄)

Αντωνίου Αντωνάκου

Μία προσπάθεια προσεγγίσεως και εκμαθήσεως της μητρός των γλωσσών του κόσμου, της Ελ­λη­νικής, δια της ετυμολογίας. Το σύνολο των εγκυροτέρων Ετυμολογικών λεξικών της Ελ­λη­νι­κής γλώσσης επι­στρα­τεύεται για την γνώση και την αιτιο­λόγηση της σχέσεως σημαίνοντος και σημαι­νόμε­νου στις λέξεις.

Εξετάζονται κείμενα σπουδαιοτάτης σημασίας, αναλύονται δε φαινόμενα γραμ­μα­τικής και συντακτικού, συνο­δευόμενα από πλή­θος ασκήσεων και σταυρολέξεων, που βοη­θούν τα παιδιά μας να έχουν μία ευ­χάριστη και δημιουργική επαφή με την γλώσσα των προ-γόνων μας και την αδιάσπαστη συνέχειά της.

 

Σελίδες: 216, Διάσταση: 17Χ24

:   kg
000095

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ (ΤΟΜΟΣ Γ΄)

Αντωνίου Αντωνάκου

Από την έκδοση της πρώτης σειράς για αρχαρίους έχουν ήδη περάσει τέσσερα χρόνια. Το χρέος μας όμως προς τα Ελληνόπουλα, το μέλλον της πατρίδος μας, μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε το έργο λαμβάνοντας βεβαίως υπ΄ όψιν και όλες τις νέες παραμέτρους οι οποίες παρουσιάσθηκαν και είχαν σχέση, εκτός των άλλων, και με την παραποίηση και διαστρέβλωση της ιστορίας μας.

Όσοι μελετούν αυτό το έργο, συνδυάζουν δύο πράγματα: Μαθαίνουν την γλώσσα και ταυτο-χρόνως την ορθή ιστορία, αφού έχουν στην διάθεσή τους τα κείμενα που αποδεικνύουν την ορθότητα των θέσεων τους.

 

Σελίδες: 216, Διάσταση: 17Χ24

:   kg
000096

ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ (ΤΟΜΟΣ Δ΄)

Αντωνίου Αντωνάκου

Από την έκδοση της πρώτης σειράς για αρχαρίους έχουν ήδη περάσει τέσσερα χρόνια. Το χρέος μας όμως προς τα Ελληνόπουλα, το μέλλον της πατρίδος μας, μας υποχρεώνει να συνεχίσουμε το έργο λαμβάνοντας βεβαίως υπ΄ όψιν και όλες τις νέες παραμέτρους οι οποίες παρουσιάσθηκαν και είχαν σχέση, εκτός των άλλων, και με την παραποίηση και διαστρέβλωση της ιστορίας μας.

Όσοι μελετούν αυτό το έργο, συνδυάζουν δύο πράγματα: Μαθαίνουν την γλώσσα και ταυτο-χρόνως την ορθή ιστορία, αφού έχουν στην διάθεσή τους τα κείμενα που αποδεικνύουν την ορθότητα των θέσεων τους.

 

Σελίδες: 216, Διάσταση: 17Χ24

 

:   kg
0000100

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Αντωνίου Αντωνάκου

Πρόκειται για ένα βιβλίο που συμπληρώνει το τετράτομο έργου του Αντωνίου Αντωνάκου «ΕΛΛΗΝΙΣΤΙ».

 

Σελίδες: 128, Διάσταση: 17Χ24

 

:   kg
000048

ΣΟΦΟΚΛΕΟΥΣ <<ΤΡΑΓΩΔΙΑ>>

Μαρία Σεφέρου

Η μελέτη αυτή τεκμηριώνει τη συνειδητή και μεθοδευμένη αποπλάνηση των χρηματιστηριακά «ανηλίκων» από το σύνολο σχεδόν των πολιτικών υπευθύνων της χώρας μας. Κι εδώ ακριβώς συνίσταται το «έγκλημα»...

 

Σελίδες: 528, Διάσταση: 17Χ24

:   kg
000041

ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΕΙ ΕΣΜΕΝ

Αντωνίου Αντωνάκου

Ένα βιβλίο αποκάλυψη! Τα τελευταία χρόνια γινόμαστε μάρτυρες μιας συντονισμένης προ-σπά­θειας να αποκοπούμε από τις ρίζες μας. Ο συγ­γρα­φέας Αντώνιος Αντωνάκος μας εκ­θέ­τει τις επι­στη­μονικές αποδείξεις της αδιά­σπαστης συνέ­χειας και της ιστορικής πα­ρου­σίας των Ελ­λή­νων, όπως αυτές προ­κύ­πτουν μέσα από τα αρ­χαία κεί­με­να, τα αρχαιο­λογικά τεκμή­ρια, τη γλώσ­σα, τα ήθη, τα έθιμα και τις έρευνες DNA.

 

Σελίδες: 270, Διάσταση: 14Χ21

:   kg
000039

ΓΛΩΣΣΑ ΠΟΙ ΠΟΡΕΥΗ;

Αντωνίου Αντωνάκου

Ένα υπέροχο βιβλίο με θέμα την πορεία της Ελ-ληνικής γλώσσας. Για πρώτη φορά είναι φανε-ρό το θάρρος της γνώμης του συγγραφέως, βάζοντας σε όλους τη σκέψη του αναλο-γούντος μεριδίου ευθύνης για την εξέλιξη και την κατάντια της ελληνικής γλώσσης μετά από τριάντα χρόνια αδράνειας και αδιαφορίας αρμοδίων και μη, καθώς και τα προβλήματα της ελληνικής γλώσσης διεθνώς.

 

Σελίδες: 368, Διάσταση: 17Χ24

:   kg